Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening op LinkedIn WelkomBlogContact Login

Werkwijze

Tijdens een mediation zitten in principe alle betrokken partijen aan tafel en gaan met elkaar in gesprek. De mediator is procesbegeleider en geeft geen inhoudelijke sturing. Doelstelling is een situatie te creëren waarin partijen naar elkaar luisteren en vertrouwen in elkaar hebben om daarmee tot een oplossing te komen. De werkwijze is dus gericht op oplossingen. De mediator bewaakt het proces en zorgt voor de voortgang. Onder begeleiding van de mediator blijven partijen zelf verantwoordelijk voor de oplossing van hun conflict. De mediation verloopt volgens van tevoren afgesproken regels die worden vastgelegd in een zogenoemde mediationovereenkomst.

Mediations vinden plaats op een plek, waar alle partijen het mee eens zijn. Dat kan zijn in een vergaderruimte van een van de betrokken overheidsinstanties, in een buurthuis of een zalencentrum.

De mediator overlegt met u wie er in ieder geval aanwezig moeten zijn bij de mediation. Ook kan de mediator op uw verzoek deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan mediation, als u dat zelf niet kunt of wilt doen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat het draagvlak voor de uiteindelijke oplossing optimaal is en dat alle betrokkenen hun bijdrage aan de oplossing kunnen leveren.

De mediation begint met een mediationovereenkomst waarin wordt vastgelegd welke afspraken van toepassing zijn op de mediation. Klik hier om te zien welke zaken in de mediationovereenkomst worden geregeld.

De afspraken die door partijen worden gemaakt, worden aan het einde van de mediation vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, die doorgaans door de mediator wordt opgesteld. Deze wordt door alle partijen ondertekend en heeft rechtskracht. Voor eventuele klachten maakt de Stichting gebruik van een klachtenregeling die verwijst naar het reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators.