Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening op LinkedIn WelkomBlogContact Login

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke en professionele derde (de mediator) wordt ingezet om partijen te helpen een conflict op een voor beide partijen bevredigende manier op te lossen. Met mediation kunnen partijen ook de dreiging van een conflict afwenden.
De mediator is procesbegeleider, doet geen uitspraak en geeft geen inhoudelijke sturing.
De mediationgesprekken verlopen volgens van tevoren afgesproken regels. Wanneer de gesprekken tot een oplossing leiden, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een bindende overeenkomst.

Mediation is gebaseerd op vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. 
De voordelen van mediation zijn:
snelheid • kostenbeheersing • informele procedure • deskundige begeleiding • actieve rol van partijen • ruimte voor creatieve oplossingen • geen onnodige beschadiging van relaties • gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad • conflict blijft binnenskamers.