Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening op LinkedIn WelkomBlogContact Login

13 juni 2017

Doorbreken van Impasses

Doorbreken van Impasses

De praktijk van de leefomgevingsmediator

 Herkent u de situatie waarin een dijkverzwaring aan de orde is of het verleggen van een trambaan? Hoe langer de zaak voortduurt hoe meer partijen aanspraak maken op hun betrokkenheid. Iedereen heeft een mening en wil die kenbaar maken. Hoe ga je de dialoog aan, hoe schep je vertrouwen tussen partijen, doorbreek of voorkom je impasses en kom je samen tot duurzame en gedragen oplossingen? Daarover gaat deze publicatie.

Het (nieuwe) wettelijke stelsel rondom vergunningverlening en handhaving in de leefomgeving, de Omgevingswet, gaat uit van minder regels en meer betrokkenheid van belanghebbenden bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Meer dan nu zal de leefomgeving een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden van overheid, bedrijven en burgers. Nieuwe en oude vormen voor het afwegen van belangen zullen gevraagd worden. Mediators, net als procesbegeleiders met mediation- vaardigheden, zijn specialisten in het omgaan met de verschillende belangen van partijen en dus bij uitstek geschikt om conflicten over de leefomgeving te begeleiden en te helpen oplossen. Naar onze mening laten bedrijven, burgers en overheden kansen liggen als zij mediators niet zouden inschakelen.

“Dit boek laat overtuigend zien wat zo’n responsieve rechtsstaat vermag”. “Dick Allewijn Bijzonder hoogleraar mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam en daarnaast Lid van de Raad van Aanbeveling van de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening.

De Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening is een van de sectoren waarmee de Nederlandse Mediators vereniging NMV samenwerkt. Daarnaast is de Stichting aangesloten via de Vereniging Mediators bij de Overheid VMO bij de MfN. www.mediation-mro.nl

Voorzitter SMRO Linda Reijerkerk  l.reijerkerk@cvc.nl/06-21515740

Eindredactie Publicatie Hermine van den Hoek

 mail@herminevandenhoek.nl/ 0653959774

 

 

27 maart 2017

Mediator SMRO op TV

Aandacht voor mediation:

Fon ten Thij, een van de mediators die is aangesloten bij onze Stichting Mediation in Milieu & Ruimtelijke Ordening draagt bij aan programma InfoThuis van TV Haaglanden

Dit aandachtsgebied wordt uitgezonden in het programma "Business Point" en het programma "Onze Zorg".

Naast de actualiteiten maken we in de uitzendingen kennis met verschillende mediators die actief zijn in diverse rechtsgebieden.

Mediation in Milieu & Ruimtelijke ordening wordt op TV vertegenwoordigd door Fon ten Thij van FTT Procesontwikkeling B.V. 

Er is nog 1 item-plaats beschikbaar voor Mediation in Milieu & Ruimtelijke ordening.

Wil je meedoen, stuur dan een mail naar frankvdgaag@businesspoint.tv


21 september 2016

Bijeenkomst Omgevingswet

Tijd: 22 september van 17.00 –19.30 uur.

Locatie: Stadplateau Utrecht, zaal V34/35 op de 6e verdieping. 

Thema: Omgevingswet

Op 22 september organiseert de SMRO, Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening, een bijeenkomst over mediation met als speciaal onderwerp de aankomende Omgevingswet. Vanuit het ministerie van IenM zullen twee sprekers een inleiding houden.

Doelgroep zijn mediators die lid zijn van de SMRO en geïnteresseerde mediators of medewerkers van overheidsorganisaties.

Hetvprogramma begint om 17.00 uur en  eindigt om 19.30 uur. We verwachten dat er in totaal circa 40 belangstellenden zijn.

Deelnemers:

-          Leden SMRO

-          Belangstellenden vanuit gemeente Utrecht (gebiedsontwikkeling, juristen)

-          Belangstellenden en potentiële leden voor SMRO (> actief uit te nodigen door onze leden !)

Voorlopig programma:

Inleidingen door Wilco de Vos (IenM, HBJZ), Harm Borgers (AT Osborne via Wilco),  en gemeente Utrecht.

Centrale vragen vanuit SMRO: Wat moeten wij weten, is voor mediators relevant? Wat is de impact voor mediators? Wat verandert er voor ons?

 1. Omgevingswet als nieuw instrument: wat verandert er? (WdV)
  1. Wat er verandert
  2. Hoe verandert participatie? Contact met omgeving, cultuur omgevingsmanagement
  3. Met welke botsende belangen en conflicten krijgt het nieuwe instrumentarium te maken
 2. Hoe gaat het in de praktijk bij een groot project? Voorbeelden en ervaringen (HB)
  1. Nu
  2. Straks
 3. Discussie: wat is het effect op conflicten, op mediation, op de rol van mediators?

 

 

08 juli 2016

Mediator in het speelveld van de leefomgeving?

Werk jij als mediator met conflicten tussen bijvoorbeeld overheden, bedrijven en burgers "in de leefomgeving"? Hou je van complexe processen en patronen tussen verschillende partijen? Heb je gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen en specifieke kennis en ervaring op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening? Sluit je dan aan bij de Stichting Mediation-MRO voor het delen van kennis en ervaringen met collega’s (intervisie) en het bijhouden van actuele ontwikkelingen (www.mediation-mro.nl).  Zo organiseerden wij in 2015 twee seminars met en voor waterschappen, en staat In september 2016 de omgevingswet centraal. Dan praten we samen met deskundigen van MinIenM over wat deze wet kan betekenen voor ons vakgebied.  Meer weten? Kijk op onze website of neem contact op met een van onze mediators (mediation-mro.nl/onzemediators)

De Stichting is verbonden aan de NMv en de MfN.

08 december 2015

Mediation en waterschappen: Laat het stromen!

Workshop 2.5. tijdens Mediationcongres op 26 november 2015

Mediation bij waterschappen wordt steeds vaker toegepast. Sommige waterschappen gebruiken het instrument standaard bij al hun bezwaarschriften, anderen zijn nog aan het zoeken hoe. Mediators van waterschappen vormen vaak een pool van gespecialiseerde waterschap-mediators, soms versterkt met externe mediators. Het voorkomen van en omgaan met conflicten in complexe gebiedsprocessen waar veel waterschappen mee te maken krijgen in de leefomgeving kent een aantal specifieke kenmerken.  

Recent organiseerde de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening (SMMRO) samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Aa en Maas en KNW Waternetwerk, twee drukbezochte seminars over het voorkomen van en omgaan met conflicten bij complexe gebiedsprocessen. De Stichting (SMMRO) is verbonden aan VME en NMv/MfN en heeft als doel het bevorderen van toepassen van mediation in de zaken over Milieu en RO door het inzetten van gespecialiseerde mediators. Tijdens de  workshop “Mediation en waterschapen: laat het stromen” van het jaarlijkse mediationcongres van 26 november 2015 vertelden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Aa en Maas opnieuw over hun ervaringen. 

afbeelding-stukje-Carleen.jpg

Waterschappen zijn speciale overheden met specifieke taken. Zij kunnen niet zonder samenwerking met een groot aantal actoren (gemeenten, bedrijven, boeren, burgers), elk met eigen doelen, belangen, kennis, cultuur en agenda. Rond thema’s als schoon water, droge voeten, veilige wegen en een goed waterpeil, spelen tal van processen en die leiden soms tot geschillen. Niet alleen door de ruimtelijke ordening en milieubescherming, maar ook door eisen aan leefbaarheid en bedrijvigheid.

Door waterschappen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van mediation. Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gebeurt dit al volop sinds 2008, door een speciaal daarvoor (top-down) opgericht Team Mediation. Alle dreigende kwesties en alle inkomende bezwaarschiften komen standaard binnen bij dit team. Bij Waterschap Aa en Maas is het (bottom-up) toepassen van mediation en -vaardigheden sinds kort het beleid in ontwikkeling bij zowel de dagelijkse communicatie met de ‘klanten', als bij behandeling van alle ingekomen bezwaarschriften. “Iedereen is mediator” is het adagium. 

Ida Middelburg en Tini Tuijp van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beten het spits af en vertelden hoe het hoogheemraadschap en jaren mediation op een succesvolle wijze inzet. Het hoogheemraadschap is daarmee voorloper in Noord-Holland en zij wil graag een voorbeeld zijn voor de gemeentes in haar werkgebied. Bart Pastor en Joost van der Pol van waterschap Aa en Maas namen het stokje over met een beeldend verhaal over toepassing van MGA bij een langdurend en slepend project over vergroten waterberging in Brabant in combinatie met Ecologisch beekherstel. Joost presenteerde vervolgens de stappen die het waterschap nu zet om mediation een plek te geven in de hele organisatie.  

Het contrast en de overeenkomsten tussen de bottom-up aanpak en hun boodschap “iedereen is mediator” en het top-down traject van HHNK was een perfecte basis om met de deelnemers van de workshop van gedachten te wisselen. Wat komt er bij kijken, wat kom je zoal tegen en wat vraagt dat van de mediator? Zo hebben beide ‘schappen’ vaak te maken met een groot aantal stakeholders, denk aan boeren(organisaties), bewoners(vereniging), landgoedeigenaren, Ngo’s als vereniging Das en Boom, milieufederaties, gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat, Drinkwaterbedrijf. Wanneer je als mediator aan de slag gaat met (voorkomen van) conflicten in een dergelijke complexe leefomgeving, met ambtelijke organisaties en hun besturen, loop je nogal eens aan tegen punten als:

 • Mandaatvraag, geheimhouding en omgaan met bestuur en achterbannen
 • Scheiden politiek-bestuurlijk en technische belangen in het conflict
 • Bedacht zijn op rol van media
 • Inbreng van juridische deskundigheid en joint fact finding
 • Mediator met inhoudelijke kennis kweekt vertrouwen bij partijen
 • Menselijke maat (veel kopjes koffie drinken)

Aan het eind van de workshop vroegen we de deelnemers een advies te geven aan de sprekers. Een van de vragen die werd gesteld, betrof de mogelijke rol van de brancheorganisatie (Unie van Waterschappen) om het toepassen van mediation bij waterschapen te versnellen. Aandacht is nodig voor mandaat en geheimhouding en geopperd werd het aanbod van mediation standaard op te nemen in de bezwaarclausule onder iedere beschikking. Ook werd geopperd de twee gepresenteerde aanpakken te combineren, een pool op te zetten van waterschapmediators om uit te wisselen ook bij andere waterschappen, en externe mediators toe te laten treden in dergelijke pools. 

De Stichting MMRO zal de adviezen oppakken om in gezamenlijkheid met waterschappen te verkennen welke vervolgstap gewenst is. 

Ida Middelburg en Tini Tuijp (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Joost van der Pol en Bart Pastor (Waterschap Aa en Maas)

Carleen Mesters (Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening)


01 juli 2015

Hoe voorkom je conflicten bij complexe gebiedsprocessen? En als ze er zijn: hoe los je ze op?

Beste waterschapper, mediator, gebiedsmanager,...

 
Bomen op dijken? Schoon water voor iedereen? Water en stad! een kanaal door je landgoed … kans of conflict?
 

In september 2015 organiseert de Stichting Mediation MRO in samenwerking met Waternetwerk, MediationFederatie Nederland, Waterschap Aa en Maas en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier twee inspirerende en interactieve seminars over voorkomen en omgaan met conflicten bij complexe gebiedsprocessen. 

 
Op 7 september bij Aa en Maas in ’s-Hertogenbosch  (Klik hier voor info en aanmelden)
 
Op 9 september in Heerhugowaard bij het Hollands Noorderkwartier (Klik hier voor info en aanmelden)
 
Het MfN kent per sessie 3 PE-punten, categorie 2 toe. De bijeenkomsten zijn los van elkaar te bezoeken en vullen elkaar aan. Klik op bovenstaande links voor meer info en aanmelden. 
 
Kom en praat mee, doe nieuwe inzichten op of nodig een collega uit voor wie je denkt dat een van deze sessies interessant is. 
 

regio Zuid

Om de watersector kennis te laten nemen van de inzichten vanuit mediation en hoe deze in relevante cases succesvol kunnen worden toegepast, organiseert KNW in samenwerking met Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening (MRO), Mediationfederatie Nederland (MfN) en waterschap Aa en Maas een tweetal regionale kennisbijeenkomsten die elkaar kunnen aanvullen, maar zeker ook afzonderlijk kunnen worden bezocht.  (Naar sessie Zuid.)

PastedGraphic-1.jpgDoelstelling

Bewustwording en Agendasetting. Inspireren en Handvatten bieden: tijdgeest je kan het niet alleen; wat is je eigen rol en tools voor als het misloopt.

Voor wie?

Omgevingsmanagers, projectmanagers, dijkwerkers, waterbeheerders, asset managers, omgevingsjuristen en iedereen die geïnteresseerd is.

Programma

13:30 – 14:00 Ontvangst met koffie en thee in zaal 4.29
14:00 – 14:10 Welkom door Roel Bruggink, Aa en Maas
14:10 – 14:30 Mediation in a nut shell - Carleen Mesters, Stichting MRO
14:30 – 15:00 Key note, Lambert Verheijen, dijkgraaf Aa en Maas
15:00 – 15:30 Plenaire pitches als opmaat voor de thematafels (elke deelnemer kan 2  thema's kiezen)
  •  Een kanaal door je landgoed - Bert Kappe, HHNK
•  Dynamisch beekdal (iedereen wint) - Bram Schlooz en Bart Pastor, Aa en Maas
•  Schoon water (vanuit natuurlijk kapitaal bezien) - Sandra Verheijden, Brabant Water
•  Veghel aan de Aa - Rob Wolbrink, Aa en Maas
15:30 – 17:00 Aan de slag in interactieve thematafels op het Dorpsplein (3e verdieping)
1. Schets casus; 
2. Hoe opgelost, wat werkt en hoe kan je dat vaker inzetten en wat werkt niet?
3. Toekomstbeeld
17:00 – 17:30 Plenaire terugkoppeling
17:30 – 19:00 Netwerkborrel

Praktische informatie

Organisatie

KNW in samenwerking met Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening (MRO), Mediationfederatie Nederland (MfN) en waterschap Aa en Maas.

Verband deel 1 en deel 2

Hoe voorkom je conflicten bij complexe gebiedsprocessen? - Noord en - Zuid zijn twee losse bijeenkomsten die elkaar kunnen aanvullen, maar zeker ook afzonderlijk kunnen worden bezocht.

Kosten

Leden Gratis
Niet-leden Gratis

PE-punten

image001

Voor deze bijeenkomst kunt u 3 PE-punten krijgen. 
Neem hiervoor contact op met Carleen Mesters: vraag@carleenmesters.nl
Voor leden SMRO kosteloos. Wanneer u geen lid bent van SMRO en u wilt gebruik maken van de PE-punten, dan kost dit € 150,00.

Gegevens bijeenkomst

Datum 07 september 2015 15:00
Event End Date 07 september 2015 19:00
Locatie Waterschap Aa en Maas