Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening op LinkedIn WelkomBlogContact Login

Mediators MRO: aanjagers van participatie

De omgevingswet, het omgevingsbesluit en de ministeriele regelingen schrijven participatie voor. Dat is niet vrijblijvend.

De uitgangspunten van participatie zijn:

- het vroegtijdig betrekken van belanghebbende partijen bij besluitvorming in alle stappen van het proces,

- participatie is voor en door burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden,

- participatie is gebaseerd op vertrouwen,

- de Omgevingswet regelt het WAT, niet het HOE.

De basisgedachte is dat wanneer in een vroeg stadium alle stakeholders worden betrokken, er een beter gedragen besluit of project ontstaat. Daartoe verplicht de wet dat, voordat het omgevingsplan wordt opgesteld, een kennisgeving moet worden gedaan waarin wordt aangegeven hoe belanghebbenden bij de voorbereiding worden betrokken. Tevens geldt een motiveringsplicht waarin het bevoegd gezag achteraf meldt hoe belanghebbenden bij de voorbereiding zijn betrokken. De projectprocedure beschrijft één uniforme procedure voor Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen voor complexe projecten met een publiek belang. De projectprocedure omvat weliswaar elementen als integrale verkenningen, trechtering van alternatieven, snelle en integrale besluitvorming en vroegtijdige participatie. Maar zowel in de verplichtingen voor het omgevingsplan als voor de projectprocedure schrijft de wet niet voor HOE de participatie uitgevoerd moet worden.

Grootste zorg echter is dat als niet in de wet is geregeld HOE participatie vorm te geven, de daadwerkelijke participatie niet optimaal vorm kan krijgen en initiatiefnemers en bevoegd gezag weg kunnen komen met de mededeling dat ze partijen in de gelegenheid hebben gesteld, dan wel geïnformeerd hebben. De daadwerkelijke betrokkenheid lijkt dus onvoldoende geregeld.

Mediators in de leefomgeving kunnen een belangrijke rol vervullen bij het faciliteren en begeleiden van het participatieproces, bij het opstellen van een omgevingsplan, bij het opzetten en uitvoeren van grote complexe projecten, maar ook bij omgevingsmanagement, beleidsbemiddeling en aansluiting van burgerinitiatieven met de belangen van alle stakeholders als uitgangspunt.

De bedoeling is dat participatie een volwaardig onderdeel wordt van alle stadia van omgevingsplannen en projecten en het niet blijft bij obligate procedures en window-dressing maar de belanghebbenden werkelijk gehoord worden en zijn. Uiteindelijk leidt dat tot betere projecten, meer samenwerking, minder bezwaren en meer blijdschap en tevredenheid bij de betrokkenen. Met mediators als aanjagers van participatie.

 

Carleen Mesters

Bronnen: - Inleiding en workshop door Berber Koopmans (STaB / MinIenM) 16 maart 2017 - Dag van de omgevingswet 6 oktober 2016 - MRO seminar omgevingswet (inleiding Wilco de Vos en Harm Borgers) 22 september 2016 - Marjolein Dieperink (2017), Participatie in de Omgevingswet; in Milieubescherming in het omgevingsplan, Vereniging voor Milieurecht | BoomJuridisch

Zoeken


Categorie├źn

Abonneer via RSS